Home / Internet / Website/Blog / Cách thay đổi hàng loạt text chữ trong bài viết WordPress bằng SQL

Cách thay đổi hàng loạt text chữ trong bài viết WordPress bằng SQL

Hướng dẫn Cách thay đổi hàng loạt text chữ trong bài viết WordPress bằng SQL

Mọi người truy cập vào database của wordpress website của mình và dùng lệnh

update wp_posts set post_content =
replace(post_content,’Text to find’,’text to replace with’);

wp_posts: Là table bài viết của bạn

Text to find: Nội dung cần thay đổi

text to replace with: Nội dung muốn thay đổi

Check Also

Thiết kế Landing Page đẹp giá rẻ

Thiết kế Landing Page đẹp giá rẻ nhất ở đâu?

Làm thế nào để bạn thuyết phục những khách hàng truy cập trên trag web …

Leave a Reply