Home / Bảo mật / Cách đổi table_prefix trong wordpress tăng tính bảo mật

Cách đổi table_prefix trong wordpress tăng tính bảo mật

Khi cài đặt wordpress mặc định CMS này sẽ để table là “WP_” điều này sẽ không tốt cho việc bảo mật thông tin database. Việc mặc định table_prefix sẽ dễ dàng cho việc hacker tấn công “brute force “, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn đổi table_prefix mặc định trong wordpress khi các bạn đã cài đặt mặc định.

Chú ý: Trước khi thực hiện các hướng dẫn các bạn nên backup database ra một bản nhé

1. Đổi table_prefix trong file wp-config.php

Ví dụ: wp_ bạn đổi sang  wp1_

$table_prefix  = ‘wp1_’;

2. Đổi hết tên Tables Name trong Mysql

– Nếu các bạn không sử dụng phpmyadmin thì connect database bằng câu lệnh linux sau:

sudomysql -u root -p123456

Trong đó, root là tên user root và 123456 là mật khẩu root của MySQL

use Tên-database-của-bạn;

– Nếu các bạn sử dụng Cpanel, các bạn chỉ cần login vào Cpanel và chọn phpmyadmin

phpmyadmin

Sau đó chọn vào: SQL

sql

Dùng lệnh SQL sau để đổi tên:

RENAME table `wp_commentmeta` TO `wp1_commentmeta`;
RENAME table `wp_comments` TO `wp1_comments`;
RENAME table `wp_links` TO `wp1_links`;
RENAME table `wp_options` TO `wp1_options`;
RENAME table `wp_postmeta` TO `wp1_postmeta`;
RENAME table `wp_posts` TO `wp1_posts`;
RENAME table `wp_terms` TO `wp1_terms`;
RENAME table `wp_term_relationships` TO `wp1_term_relationships`;
RENAME table `wp_term_taxonomy` TO `wp1_term_taxonomy`;
RENAME table `wp_usermeta` TO `wp1_usermeta`;
RENAME table `wp_users` TO `wp1_users`;

Công việc còn lại là đổi bằng tay các trường prefix còn sót lại:

SELECT * FROM `wp1_options` WHERE `option_name` LIKE ‘%wp_%’

SELECT * FROM `wp1_usermeta` WHERE `meta_key` LIKE ‘%wp_%’

Câu lệnh sẽ lọc ra nhưng bảng nào còn sót “WP_” việc của mình là click vào và thêm “WP1_” là ok

rename-mysql

Chúc thành công!

Check Also

Hướng dẫn chỉnh htaccess redirect 301 https sang http

Hướng dẫn thay đổi htaccess redirect 301 https sang http 1. Htaccess Redirect 301 thay …

Leave a Reply