Home / Bảo mật / Sử dụng htpasswds và htaccess bảo vệ thư mục

Sử dụng htpasswds và htaccess bảo vệ thư mục

 

Hướng dẫn sử dụng htpasswds và htaccess bảo vệ thư mục bất kỳ

Đặt Mật Khẩu Bảo Vệ Thư Mục Admin

Đầu tiên bạn cần tạo file .htpasswds  bằng công cụ miễn phí tại địa chỉ:

www.htaccesstools.com/htpasswd-generator

Upload file .htpasswds đó vào một thư mục nào đó nằm ngoài thư mục public của website. Ví dụ: home/user/.htpasswds/public_html/wp-admin/passwd/

Bây giờ bạn cần tạo 1 file .htaccess và thêm đoạn code này vào:

AuthName “Admins Only”
AuthUserFile /home/yourdirectory/.htpasswds/public_html/wp-admin/passwd
AuthGroupFile /dev/null
AuthType basic
require user putyourusernamehere

Order allow,deny
Allow from all
Satisfy any

Lưu ý: Nhớ thay đổi dường dẫn nơi lưu file .htpasswords và thêm username vào nhé.
Cuối cùng upload file .htaccess vào thư mục wp-admin. Thế là xong, từ giờ trở đi chỉ có bạn và những người bạn cho phép mới có thể đăng nhập vào trang admin thôi.

13_SEO_Services_And_Internet_Users

Check Also

Hướng dẫn chỉnh htaccess redirect 301 https sang http

Hướng dẫn thay đổi htaccess redirect 301 https sang http 1. Htaccess Redirect 301 thay …

Leave a Reply