Hướng dẫn sửa lỗi tốn CPU khi chạy Nginx chạy CMS WordPress

Hướng dẫn sửa lỗi tốn CPU khi chạy Nginx chạy CMS WordPress. Lỗi này khiến CPU bạn quá tải ~100%, kèm theo xuất hiện lỗi “502 Bad Gateway” khi truy cập website.

cpu

Lỗi này xảy ra khi nào?

Lỗi này xảy ra với CMS WordPress chạy Nginx.Lỗi này có thể được gọi là “WordPress Xmlrpc vulnerability“. Điều này có thể là máy chủ Nginx của bạn bị tổn hại. Webserver bị quá tải bởi các request (yêu cầu) vào tập tin xmlrpc.php. Và nó là nguyên nhân chính gây ra tốn CPU.

Cách sửa lỗi như thế nào?

Bạn kiểm tra log bản ghi và nếu nó xuất hiện lỗi sau:

2015/01/22 16:56:16 21550#0: *24455 upstream sent unexpected FastCGI record: 3 while reading response header from upstream, client: xxxx.xxx.xx.xx, server: xxx, request: “POST /xmlrpc.php HTTP/1.0″, upstream: “xxx.xxx.xx.xx., host: “xxx.xxx.xxx.xxx”

502 Bad Gateway WordPress - Nginx

502 Bad Gateway WordPress – Nginx

1. Thêm hai dòng vào file cấu hình Nginx /etc/nginx/nginx.conf:

Nếu bạn sử dụng centminmod url xem ở đây: /usr/local/nginx/nginx.conf

http {

fastcgi_buffers 8 16k;

fastcgi_buffer_size 32k;

… }

2. vô hiệu hóa plugin iThemes Security, sử dụng đổi tên thư mục better-wp-security

3. Mặc định tập tin cấu hình nginx sẽ được đặt tại /etc/nginx/sites-available/default 

Bạn thêm dòng sau vào file cấu hình:

location ^~ /xmlrpc.php {
deny all;
}

Centminmod: vào thư mục/usr/local/nginx/conf/conf.d/domain.com.conf

Thêm vào dòng sau:  location ^~ /xmlrpc.php { deny all;}

tại

server {

}

Khởi động lại Nginx.

service nginx restart

Good luck!
Nguồn: How to fix error Nginx “502 Bad Gateway”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top